Sign in หลาย Account ใน Browser เดียวกัน

แก้ไขล่าสุด: 16.03.2016 : 03:41  โดย: Sasina

  1. หลังจากที่ Sign in ที่ Browser เรียบร้อยแล้ว แล้วเราต้องการ Sign in อีก email address สามารถทำได้ด้วยการคลิกที่
  2. ทางด้านขวามือบน ให้คลิกที่ชื่อหรือ Email address ของตัวเอง
  3. และเลือก Add Account


     
  4. ให้กรอก Email Address และ Password ของตัวเองแล้วทำการ Sign in
  5. หลังจากนั้นเราจะสามารถเช็คอีเมล์หลายๆ Account ได้ภายใน Browser เดียวกัน โดยการสลับ Account ที่ต้องการจะเช็คอีเมล์