การค้นหาเอกสารใน Google Drive

แก้ไขล่าสุด: 07.09.2016 : 11:52  โดย: Unchitta

การค้นหาใน Drive  เป็นการค้นหาไฟล์ ฟลเดอร์หรืออื่นๆ ที่คุณต้องการ อาทิ มีงานที่มากๆ ไม่สามารถหาได้ทีละไฟล์หรือโฟล์เดอร์ สามารถค้นหาได้ดังนี้
 
  1. Sign in Google Apps Business ด้วย Username และ Password จากนั้นไปที่ Drive

  2. คลิกที่ช่องค้นหา มุมด้านขวาจะเห็นข้อความต่างๆขึ้นมา โดยคุณสามารถค้นหาจากสิ่งต่างๆ เช่น ชื่อโฟล์เดอร์ ชื่องาน  ได้ตามที่คุณต้องการ

  3. ตัวอย่างเช่น ค้นหาจากโฟล์เดอร์ ชื่อ Tr

     Google drive

  4. ดังภาพจะแสดงชื่อโฟล์เดอร์

     Google Drive