Google Apps for Work ได้รับการรับรอง ISO 27017 และ ISO 27018

แก้ไขล่าสุด: 06.05.2016 : 11:16  โดย: Varanyu

กูเกิลประกาศผลการรับรองมาตรฐานรอบล่าสุดสำหรับบริการ Google Apps for Work ที่ได้รับการรับรองเพิ่มเติมสองมาตรฐาน ได้แก่ ISO 27017 สำหรับมาตรฐานความปลอดภัย และ ISO 27018 สำหรับมาตรฐานความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

การขอใบรับรอง ISO 27017 จะตรวจสอบว่าความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของกูเกิ้ลและลูกค้า Google Apps for Work ได้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน ข้อมูลของลูกค้าถูกปกป้องจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตและลูกค้ารายอื่นๆ ในการเข้าถึงข้อมูล และมีนโยบายสำหรับเครือข่ายเสมือน (Virtual Network) มีความปลอดภัยเท่าๆ กับเครือข่ายจริง และลูกค้า Google for Work มีเครื่องมือเพียงพอที่จะตรวจสอบว่ากูเกิ้ลดูแลข้อมูลอย่างไร

สำหรับ ISO 27018 จะเป็นการตรวจสอบว่ากูเกิ้ลไม่ได้ใช้ข้อมูลไปเพื่อการโฆษณา ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ายังคงเป็นสิทธิของลูกค้า และ Google for Work มีเครื่องมือที่สามารถลบข้อมูลและดึงข้อมูลกลับได้ และในกรณีที่มีผู้ให้บริการรายอื่นเข้าใช้ข้อมูลจะมีการแจ้งลูกค้าก่อน (Notification) และกระบวนการจัดเก็บข้อมูลมีความโปร่งใส

นอกจากการเพิ่มการรับรองใหม่สองรายการนี้แล้ว ISO 27001 ที่กูเกิ้ลได้มาก่อนหน้านี้แล้วก็มีการต่ออายุใบรับรองอีกครั้งพร้อมกับเพิ่มบริการจากเดิม 34 บริการเป็น 60 บริการ เพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการ Google Apps for Work เชื่อมั่นได้ถึงบริการของ Google Apps for Work ว่ามีความปลอดภัยสูงสุด

ที่มา: Google for Work