การถ่ายโอนปฏิทินระหว่าง Outlook กับ Google Calendar

แก้ไขล่าสุด: 02.09.2016 : 12:31  โดย: Chalisa

1. ขั้นตอนการนำเข้าปฏิทินจาก Google Calendar ลงใน Outlook
** Snaphot ของปฏิทินคือสำเนาของปฏิทินที่ไม่ได้รับการปรับปรุง เมื่อต้องการดูการปรับปรุงใน Snapshot ของปฏิทิน ต้องขอรับ Snapshot ของปฏิทินใหม่ สำหรับปฏิทินบนอินเทอร์เน็ตจะได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยโดยอัตโนมัติ
 1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Google Calendar ของคุณ
 2. ในคอลัมน์ซ้าย ภายใต้ ปฏิทิน ให้คลิก ปุ่มลูกศร ที่อยู่ติดกับปฏิทินที่คุณต้องการนำเข้ามาใน Outlook
 3. เลือก การตั้งค่าปฏิทิน

 4. ภายใต้ ที่อยู่ส่วนตัว ให้คลิก ICAL

 5. ในกล่องโต้ตอบ ที่อยู่ปฏิทิน ให้คลิกที่อยู่อินเทอร์เน็ตเว็บของปฏิทินที่ปรากฏ

 6. เมื่อพร้อมท์ถูก ให้คลิก ตกลง เพื่อนำเข้าปฏิทินมาใน Outlook

 7. ปฏิทินจะเปิดขึ้นในมุมมองแบบเคียงข้างกันในปฏิทิน Outlook และถูกเพิ่มลงในบานหน้าต่างนำทางในมุมมอง 'ปฏิทิน' ภายใต้ ปฏิทินอื่น
หมายเหตุ ปฏิทินที่นำเข้าจะคงที่ ไม่มีการปรับปรุง ไม่ว่าจะทำการเปลี่ยนแปลงต่อปฏิทินใน Google Calendar อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการปรับปรุงปฏิทินใน Outlook ตามการเปลี่ยนแปลงที่ทำใน Google Calendar คุณต้องทำกระบวนงานข้างต้นซ้ำอีกครั้ง
 
2. ส่งออกปฏิทินจาก outlook ไปยัง Google Calendar
 1. ใน Outlook ใน ปฏิทิน ให้เลือกปฏิทินที่จะกำหนดให้เป็นปฏิทินที่ใช้งานอยู่ในมุมมองนั้น
 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น
 3. พิมพ์ชื่อสำหรับแฟ้ม iCal ในกล่องข้อความ ชื่อแฟ้ม ชื่อนี้ควรง่ายต่อการจดจำและมีความหมายสำหรับคุณและผู้รับของคุณ
 4. สรุปเกี่ยวกับชื่อปฏิทิน ช่วงวันที่ และระดับรายละเอียดจะปรากฏขึ้นข้าง ตัวเลือกเพิ่มเติม ถ้าคุณพอใจกับสรุปนี้ ให้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 8 ต่อไป แต่ถ้ายังไม่พอใจ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4
 5. คลิก ตัวเลือกเพิ่มเติม

 6. จากรายการ ช่วงวันที่ ให้เลือกปริมาณข้อมูลปฏิทินที่จะรวมไว้ในแฟ้ม iCal หรือคลิก ระบุวันที่ เพื่อใส่ช่วงวันที่แบบกำหนดเอง
 7. เคล็ดลับ ถ้าคุณเลือกช่วงวันที่ที่กว้างหรือเลือก รายการปฏิทินทั้งหมด คุณอาจจะต้องสร้างแฟ้ม iCalendar ขนาดใหญ่
 8. จากรายการ รายละเอียด ให้เลือกปริมาณรายละเอียดที่จะแสดงต่อผู้รับ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ตัวเลือก ช่วงเวลาการพร้อมใช้งาน เท่านั้นที่ถูกเลือกไว้ ไม่มีตัวเลือกใดที่สามารถรวมรายการที่ทำเครื่องหมายเป็นส่วนตัวของคุณได้ นอกจากคุณจะเปลี่ยนตัวเลือกความเป็นส่วนตัวใน ขั้นสูง
 9. อีกทางเลือกหนึ่ง ให้คลิก แสดง เพื่อดูตัวเลือก ขั้นสูง
  • รวมรายละเอียดของรายการที่ทำเครื่องหมายเป็นส่วนตัว สำหรับตัวเลือกนี้ คุณต้องตั้งค่า รายละเอียด เป็นรายละเอียดจำกัด หรือ รายละเอียดทั้งหมด รายการส่วนตัวที่มีอยู่จะถูกรวมไว้ด้วย แต่จะไม่มีการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมร่วมกัน
  • รวมสิ่งที่แนบไว้ภายในรายการปฏิทิน สำหรับตัวเลือกนี้ คุณต้องตั้งค่า รายละเอียด เป็น รายละเอียดทั้งหมดสิ่งที่แนบทั้งหมดในรายการปฏิทิน เช่น กระดาษคำนวณ จะถูกรวมไว้ด้วย
  • หมายเหตุ การทำเช่นนี้จะทำให้แฟ้ม iCalendar มีขนาดเพิ่มขึ้นอย่างมาก
 10. คลิก ตกลง แล้วคลิก บันทึก
 11. ถ้าปฏิทินของคุณไม่มีรายการใดๆ กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณมีโอกาสที่จะยกเลิกการบันทึกแฟ้ม iCalendar
 12. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ Google Calendar ของคุณ
 13. คลิก การตั้งค่า ที่อยู่ด้านบนของเพจ
 14. ภายใต้ การตั้งค่าปฏิทิน ให้คลิก นำเข้าปฏิทิน
 15. ภายใต้ ขั้นที่ 1: เลือกแฟ้ม ให้คลิก เรียกดู เลือกแฟ้มที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 8 แล้วคลิก เปิด
 16. ภายใต้ ขั้นที่ 2: เลือกปฏิทิน ให้เลือก Google Calendar ที่คุณต้องการนำเข้าปฏิทิน Outlook ของคุณ
 17. ภายใต้ ขั้นที่ 3: ทำการนำเข้าให้เสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก นำเข้า
 18. หมายเหตุ ปฏิทินนี้จะเป็นปฏิทินที่คงที่ ไม่มีการปรับปรุง ไม่ว่าจะทำการเปลี่ยนแปลงต่อปฏิทินใน Outlook อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการปรับปรุงปฏิทินใน Google Calendar ตามการเปลี่ยนแปลงที่กระทำในปฏิทิน Outlook คุณต้องทำกระบวนงานข้างต้นซ้ำอีกครั้ง