การตั้งค่า IMAP Email บน Apple Mail

Updated: 11.07.2017 : 10:26  By: jakkrapan

Apple Mail
  1. เปิดโปรแกรม Apple Mail
  2. คลิกที่ Mail -> Preferences
  3. ที่ Tab Menu Account ให้คลิกที่ ปุ่ม +
  4. กรอกข้อมูล
  5. คลิกที่ปุ่ม Continue
  6. Account Type