Setup Language & Zone Time

Updated: 18.03.2016 : 02:42  By: Sasina

การตั้งค่าภาษาและเวลาบน Google Drive  คือการตั้งค่าภาษาในการแสดงผล  ของ Google Drive  และเช่นเดียวกันกับการตั้งค่าเขตเวลา  ซึ่งเป็นการตั้งค่าเขตเวลาปัจจุบัน  เพื่อให้  Google Drive แสดงผลวันและเวลาได้อย่างถูกต้องนั่นเอง  ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ตามดังต่อไปนี้ 
 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Apps Business ให้เรียบร้อย
 2. เปิด Google Drive ขึ้นมา เพื่อที่จะเริ่มต้นการตั้งค่า ภาษา และเขตเวลา ในการแสดงผล
 3. ไปที่เมนู “รูปเฟือง” แล้วเลือกเมนู “การตั้งค่า”

  Google Drive

 4. เลือกภาษาที่ต้องการให้แสดงผล

  Google Drive

 5. จากนั้นเลือกเขตเวลาที่ต้องการ

  Google Drive

 6. เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกการตั้งค่าที่กำหนดไว้

  Google Drive

 7. การตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปดูการแสดงผลใน Google Drive ได้เลย