Google Apps Business Vault

แก้ไขล่าสุด: 05.04.2016 : 03:31  โดย: Sasina

Google Vault เป็นส่วนเสริมหรือปลั๊กอินที่เพิ่มเข้ามาใน Google Apps Business ที่มีค่าใช้จ่าย $5/ผู้ใช้/เดือน หรือหากต้องการใช้งาน Google Apps Business Vault เลยโดยที่ต้องผ่านการใช้งาน Google Apps Business จะมีค่าใช้จ่ายเป็น $10/ผู้ใช้/เดือน ที่จะช่วยให้เก็บรักษา การค้นหา และการเช็คเข้าออกของอีเมล์ในองค์ของคุณ สำหรับการกู้คืนของอีเมล์ในกรณีที่ลบอีเมล์โดยไม่ตั้งใจออกจาก Server ไปแล้วสามารถกูคืนกลับมาได้ Google Apps Vault เป็น web base อยู่แล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องลงโปรแกรมใดๆเสริมหรือติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
Google Apps Vault สามารถทำได้ดังนี้ :
 • Search ข้อมูลอีเมล์ภายในโดเมนของคุณได้Google Apps Business
 • เก็บ User Account และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางด้านกฏหมาย
 • กำหนดช่วงเวลา เพื่อทำการจัดเก็บหรือสำรองข้อมูล เรียกว่า matter
 • สามารถกำหนดช่วงเวลาทำการสำรองข้อมูลทั้งบริษัทได้
 • สามารถแชร์ matter ให้กับ Admin หรือผู้มีอำนาจในการจัดการสิทธิ
 • สามารถ export ผลการค้นหาให้เป็นในรูปแบบ Mbox ไฟล์ได้
 • Export ไฟล์ขนาดใหญ่ได้สูงสุด 10 GB/File
 • สามารถจัดเก็บข้อมูล/อีเมล์ที่เป็นความลับของบริษัท โดยที่ไม่ต้องทำโอนย้าย ซึ่งก่อให้เกิดความสูญหายของอีเมล์
 • การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google พื้นที่เก็บข้อมูลจำลองที่ทำงานพร้อมกันสำหรับข้อความของคุณ
 • มีการจัดเก็บข้อมูลไว้บนเซริฟเวอร์ของ Google เมื่อข้อมูลมีการสูญหาย ถูกโจรกรรม เราก็สามารถกู้คืนข้อมูลได้ภายในไม่กี่วินาที
 • ผู้ดูแลระบบสามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมดของข้อความที่ถูกจัดเก็บแบบถาวร
 • สามารถกู้คืนอีเมล์ที่ถูกลบโดยไม่ตั้งใจได้ (ภายในระยะเวลาที่กำหนด)
 • สามารถเก็บรักษาข้อความไว้ได้นานเท่าที่ต้องการ
 • การส่งออกของอีเมล์จะมีการตวรจสอบและประมวลผลเพิ่มเติม