ส่วนประกอบต่างๆบน Google Speadsheet

แก้ไขล่าสุด: 12.02.2016 : 03:18  โดย: Sasina

Google Spreadsheets ผู้ใช้งานสามารถสร้างแผ่นงานเก็บและแบ่งปันรายการ ติดตามโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลและติดตามผลลัพธ์ด้วยเครื่องมือแก้ไขสเปรดชีตที่มีประสิทธิภาพของเรา เช่น สูตรขั้นสูง แผนภูมิในตัว ตัวกรองและตารางเปลี่ยนแกนเพื่อดูข้อมูลของคุณในมุมมองใหม่ๆ ซึ่ง Google Spreadsheets มีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

 

Google Apps Business

 

  1. แถบเมนูคำสั่ง (Menu bar) ประกอบด้วยชื่อเมนูที่สามารถเลือกใช้ได้ โดยแต่ละเมนู จะมีคำสั่งย่อยอยู่เก็บเป็นชุดๆ ตามลักษณะการใช้งาน

  2. แถบเครื่องมือ (Toolbar) เป็นส่วนที่ใช้แสดงคำสั่งที่ต้องใช้บ่อย ๆ ซึ่งแสดงอยู่ในรูปของไอคอน เพื่อให้เรียกใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วกว่าการเลือกจากแถบเมนูคำสั่ง

  3. แถบสูตร (Formula bar) เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลที่กำลังจะป้อนเข้าหรือแสดงข้อมูลที่จะแก้ไข

  4. ชื่อคอลัมน์ (Column)

  5. ชื่อแถว (Row)

  6. พื้นที่ชีตงาน (Worksheet Area) เป็นพื้นที่ที่ใช้แสดงเอกสารต่าง ๆ ที่เราสร้างหรือเรียกใช้ ซึ่งเป็นกระดาษทำการ (Worksheet) หรือแผนภูมิ (Chart) พื้นที่ทำการใช้ในการเก็บข้อมูลสูตรการคำนวณ , รวมทั้งผลลัพธ์ที่ได้อีกทั้งยังอาจสร้างแผนภูมิรวมไว้ด้วยก็ได้ งานส่วนใหญ่จึงมักใช้อยู่ในกระดาษทำการเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้จะแสดงกระดาษทำการชื่อ แผ่นที่ 1

  7. เครื่องมือสร้างแผ่นงาน และปุ่มเลือกรายการแผ่นงานที่มีทังหมด

  8. แถบแสดงรายชื่อแผ่นงาน

  9. แสดงความคิดเห็น เป็นการแสดงความคิดเห็นลงบนเอกสาร

  10. แบ่งปัน สามารถแบ่งปันเอกสารไปยังเพื่อนร่วมงานได้