Keyword "Create Account"

1. Create Account for Google Apps

Admin ของระบบ Google Apps สามารถเพิ่มผู้ใช้งานของ Google Apps ได้เองด้วยวิธีการง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนดังนี้