Keyword "ประเภทไฟล์แนบที่ Google Block"

1. Some file types are blocked

ด้วยระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไวรัสของ Google Mail นั้น คุณจึงไม่สามารถส่งหรือรับไฟล์ได้ทุกประเภท โดยเฉพาะไฟล์ปฏิบัติการ (เช่น ไฟล์ที่ลงท้ายด้วย. exe) นอกจากนี้ Google Mail ยังไม่อนุญาตให้ส่งหรือรับไฟล์เสียหาย ไฟล์ที่อัพโหลดไม่สมบูรณ์หรือทำงานไม่ถูกต้องด้วย