บริการอบรมผู้ใช้งาน Google Apps for Admin

  • หลักสูตรการอบรม Google Apps สำหรับผู้ดูแลระบบ
  • หลักสูตรการอบรม Google Apps สำหรับผู้ดูแลระบบ

    การฝึกอบรมมีความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้การจัดฝึกอบรมบรรลุผลนั้นก็คือ การเลือกเทคนิคการฝึกอบรมอย่างถูกต้องเหมาะสมโดยทั้งนี้เพราะการฝึกอบรมจะมีส่วนช่วย
  • อบรม Google Apps สำหรับผู้ดูแลระบบคืออะไร
  • อบรม Google Apps สำหรับผู้ดูแลระบบคืออะไร

    การอบรม Google Apps สำหรับผู้ดูแลระบบ หรือ Admin นั้นจะเป็นการอบรมฟังก์ชันต่างๆ ใน Google Apps for Work และเพิ่มเติมฟังก์ชั่น Admin console ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง user การให้สิทธิ์ และการแชร์สิทธิ์ต่างๆ เป็นต้น